Declaratii obligatii AFM

gasim pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu urmatorul:
ANUNŢ privind modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia:

  • art. 3 alin. (3) „Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează, se ştampilează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.”
  • art. 3 alin. (4) „Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.”

De asemenea vă precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014, capitolul III: ,,După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.”.

Totodată vă reamintim că transmiterea prin mijloace electronice la distanţă presupune transmiterea prin Sistemul Electronic Naţional după semnarea declaraţiilor fiscale prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Întrucât în prezent procedura de înscriere a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în lista serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic Naţional este în curs de implementare legislativă, formularul de declaraţie privind obligaţiile la fondul pentru mediu NU POATE FI DEPUS PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANŢĂ.

INFORMARE privind plata contributiei la Fondul pentru mediu

Contributiile, taxele, penalitatile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform 9 alin (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste o contributie de 2 lei/kg pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate;

Conform art 10 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, prevdzut in anexa nr. 3.

Conform art 11 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Conform art. 26 din Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, operatorii economici prevazuti la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prin contract incheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati:

  • sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21;
  • sa obtina lunar de la operatorul economic cu care au incheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie in numele lui, care sa cuprinda §i denumirea si codul operatiei de valorificare;
  • sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21. totale si pe fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
  • sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neindeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21.

Administratia Fondului pentru Mediu respecta cadrul legal mentionat mai sus si tine seama atat de declaratiile agentilor economici responsabili, cat si de raportarile operatorilor economici autorizati potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrul legal actual ofera operatorului economic posibilitatea sa isi selecteze partenerii economici cu care doreste sa aiba relatii contractuale, precum si aceea de a incheia in mod liber contracte privind activitatea de valorificare / reciclare. Obligatiile de raportare ale operatorilor economici mai sus mentionati nu sunt conditionate de tipul sau numarul de relatii economice private ale acestora, ci prevad doar obligativitatea declararii corecte, la termenul de depunere a declaratiilor stabilit de actul normativ.

Tagged

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *